රට

Jersey

Dan S., Maria Kalinina සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Jersey හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mont Orgueil

Mont Orgueil is a castle in Jersey. It is located overlooking the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jersey Zoological Park

Jersey Zoological Park or Jersey Zoo is a 25-acre (100,000 m²) z

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elizabeth Castle

Elizabeth Castle is a castle in Saint Helier, Jersey. Construction was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Hougue Bie

La Hougue Bie is a historic site in the Parish of Grouville, Jersey.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pallot Heritage Steam Museum

The Pallot Heritage Steam Museum is a mechanical heritage museum in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Savoy

ආරම්භ කරමින් $142

Hotel de France

ආරම්භ කරමින් $194

Best Western Royal Hotel

ආරම්භ කරමින් $154

Norfolk Lodge Hotel

ආරම්භ කරමින් $181

Monterey Hotel

ආරම්භ කරමින් $176

The Revere Hotel

ආරම්භ කරමින් $130