රට

Jersey

Dan S., Maria Kalinina සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Jersey හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mont Orgueil

Mont Orgueil is a castle in Jersey. It is located overlooking the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jersey Zoological Park

Jersey Zoological Park or Jersey Zoo is a 25-acre (100,000 m²) z

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grosnez Castle

Grosnez Castle is a ruined 14th-century castle in Saint Ouen, situated

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jersey Opera House

The Jersey Opera House is a working theatre and opera house in La

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Samarès Manor

Samarès Manor (Jèrriais: Mangni d'Sanmathès) is a manor house with me

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Regent

Fort Regent is a 19th-century fortification, and leisure centre, on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jersey Maritime Museum

The Maritime Museum is located in Saint Helier, Jersey in the Channel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elizabeth Castle

Elizabeth Castle is a castle in Saint Helier, Jersey. Construction was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Helier Marina

St Helier Marina is one of three marinas located in Saint Helier, and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Hougue Bie

La Hougue Bie is a historic site in the Parish of Grouville, Jersey.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Brelade's Church

St Brelade's Church is one of the twelve ancient parish churches in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pallot Heritage Steam Museum

The Pallot Heritage Steam Museum is a mechanical heritage museum in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Thomas Church, Jersey

Saint Thomas's Church (Jèrriais: Églyise dé Saint Thonmas) is a hi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quetivel Mill

Quetivel Mill is a working watermill in Saint Peter, Jersey. Its

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Matthew's Church, Jersey

St Matthew's Church, also known as the Glass Church, is an Anglican

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jersey Airport

Jersey Airport (IATA: JER, ICAO: EGJJ) is an international airport

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lewis Tower, Jersey

Lewis Tower, Jersey (aka Lewis's Tower), is a Martello tower that

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
The Club Hotel and Spa

ආරම්භ කරමින් $280

Bay View Guest House

ආරම්භ කරමින් $62

Ommaroo Hotel

ආරම්භ කරමින් $182

Hotel Marina Metro

ආරම්භ කරමින් $129

Norfolk Hotel

ආරම්භ කරමින් $93

Liberty Apartments by Bridge Street

ආරම්භ කරමින් $282