රට

Jordan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Jordan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petra

Petra (Greek 'πέτρα' (petra), meaning rock; Arabic: البت

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Khazneh

Al Khazneh ('The Treasury'; Arabic: الخزنة‎) is one of the most el

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abdoun Bridge

Wadi Abdoun Bridge in Amman, Jordan, is the only cable-stayed bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Roman theater (Jordan)

The Roman Theatre is an ancient Roman theater in Amman, Jordan.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Karak

Karak City is the capital and largest city of the Karak Governorate.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Nebo (Jordan)

Mount Nebo (הַר נְבוֹ, Har Nevo, arabic: جبل نيبو, Jabal Nibu) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Qasr Amra

Qasr Amra (Arabic: قصر عمرة‎), often Quseir Amra or Qusayr Amra, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amman Citadel

The Amman Citadel is a national historic site at the center of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jordan River

ජෝර්දාන් ගංගාව ({{en|Jordan River, River Jordan, හීබෲ: נְהַר הַיַּ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Umm ar-Rasas

Umm ar-Rasas (Arabic: أم الرّصاص‎) (Kastrom Mefa'a, Kastron Mefa'a) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jordan Archaeological Museum

The Jordan Archaeological Museum is located in the Amman Citadel of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saidnaya

Saidnaya (also transliterated Saydnaya or Sednaya from the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Qasr Kharana

Qasr Kharana (Arabic: قصر خرّانة‎), sometimes Qasr al Harrana, Q

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ajlun Castle

Ajlun Castle (Arabic: قلعة عجلون‎; transliterated: Qal'at Ajlun; tra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Montreal (Crusader castle)

Montreal is a Crusader castle on the eastern side of the Arabah,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Qasr Mshatta

Qasr Mshatta (Arabic: قصر المشتى‎, 'Winter Palace') is the ruin of an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Capitolias

Capitolias (Ancient Greek: Καπιτωλιάς, romanized

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Al Hadeer Suites Hotel

ආරම්භ කරමින් $66

Zaman Ya Zaman Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $13

Kahramana Hotel

ආරම්භ කරමින් $31

Roman Theater Hotel

ආරම්භ කරමින් $20

Orient Prince Hotel

ආරම්භ කරමින් $25

Hamoudah Hotel

ආරම්භ කරමින් $17