රට

Kazakhstan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Kazakhstan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fundy National Park

Fundy National Park is located on the Bay of Fundy, the village site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abay Opera House

Abay Opera House (full official name - Abay Academic Opera and Ballet

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Дворец Независимости

獨立宮可以指: 統一宮,位於越南胡志明

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bayterek

Bayterek (Kazakh: Бəйтерек, 'tall poplar [tree]'), is a monumen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sharyn Canyon

Sharyn Canyon is an 80 km canyon in Kazakhstan on the Sharyn River,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nur-Astana Mosque

The Nur-Astana Mosque (Kazakh: Нұр-Астана мешіті, Nur-Astana meş

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Golden Warrior Monument

The Golden Warrior Monument, also known as the Golden Man Statue or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kejimkujik National Park

Kejimkujik National Park (often called Keji for short) is part of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of the Republic of Kazakhstan

The National Museum of the Republic of Kazakhstan (қаз. Қа

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shymbulak

Shymbulak (Kazakh: Шымбұлақ), also known as Chimbulak (Russia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Almaty Zoo

|zoo_name=Алматинский зоопаркAlmaty Zoo |logo= |logo_widt

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Peace and Reconciliation

The Palace of Peace and Reconciliation (also translated as the Pyramid

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi

The Mausoleum of Khawaja Ahmed Yasawi (kz. Қожа Ахмет Яссауи к

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aisha Bibi

The Aisha-Bibi is an 11th or 12th-century mausoleum for a noble woman

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Library of Kazakhstan

The National Library of the Republic of Kazakhstan (NLRK) is one of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Almaty Tower

The Almaty Tower was built between 1975 and 1983 in Almaty city,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shymkent Zoo

The Shymkent Zoo (қазақша. Шымкент хайуанханасы;

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Ramada Plaza Astana Hotel

ආරම්භ කරමින් $78

G Empire Hotel

ආරම්භ කරමින් $32

King Hotel Astana

ආරම්භ කරමින් $47

Jelsomino Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $33

Brown Hotel

ආරම්භ කරමින් $42

Economy Hotel Zhyger

ආරම්භ කරමින් $15