රට

Kenya

Chuk Francis, Cathylex safaris සහ 25 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Kenya හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museums of Kenya

The National Museums of Kenya (NMK) is a state corporation that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Elmenteita

Lake Elmenteita, also spelled Elementaita, is a soda lake, in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Jesus

Fort Jesus is a Portuguese fort built in 1593 by order of King Philip

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Nyali Bridge

The Old Nyali Bridge (formerly known as the Nyali Bridge) was a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
New Nyali Bridge

The Nyali Bridge (specifically the New Nyali Bridge) is a concrete

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Kenya National Park

Mount Kenya National Park (0°07′26″S 37°20′12″E / 0

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thomson's Falls

Thomson's Falls is a 74 m (243 ft) scenic waterfall on the Ewaso N

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Kenya

Mount Kenya is the highest mountain in Kenya and the second highest in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Menengai

Menengai is a massive shield volcano located in the Great Rift Valley,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Treetops Hotel

Treetops Hotel is a hotel in Aberdare National Park in Kenya near the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Naivasha

Lake Naivasha is a freshwater lake in Kenya, lying north west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pillar of Vasco da Gama

The Vasco da Gama Pillar in Malindi, Kenya, was erected by the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Square Chapel

The Square Chapel in Halifax, West Yorkshire, England, was designed by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aberdare Range

The Aberdare Range (formerly, the Sattima Range, Kikuyu: Nyandarua) is

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Laico Regency Hotel

ආරම්භ කරමින් $85

Laico Regency Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Delta Hotel

ආරම්භ කරමින් $59

Kenya Comfort Hotel

ආරම්භ කරමින් $85

Hotel Embassy Nairobi

ආරම්භ කරමින් $57

Chester Hotel & Suites

ආරම්භ කරමින් $70