රට

Kiribati

සිතියම පුළුල් කරන්න

Kiribati හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palmyra Atoll

Palmyra Atoll (pronounced ) is an incorporated atoll administered by

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Coral Sea Resort & Casino

ආරම්භ කරමින් $192

Heritage Park Hotel Honaria

ආරම්භ කරමින් $230

Sunrise Beach Cabanas Eco-Resort

ආරම්භ කරමින් $272

Pacific Casino Hotel

ආරම්භ කරමින් $112

Port Olry Beach Bungalow

ආරම්භ කරමින් $75

Reef Resort

ආරම්භ කරමින් $97