රට

Kuwait

Hanan 86, اسيل සහ 26 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Kuwait හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bayan Palace

Bayan Palace is the main palace of the Amir of Kuwait. It is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Mosque (Kuwait)

The Grand Mosque is the largest and the official mosque in the country

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuwait Telecommunications Tower

The Liberation Tower is the tallest structure in Kuwait. Construction

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holy Family Cathedral, Kuwait

Holy Family Cathedral is a Roman Catholic cathedral in Kuwait City,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuwait Zoo

Kuwait Zoo is a zoo located in Farwaniya, Kuwait.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuwait Towers

The Kuwait Towers are a group of three slender towers in Kuwait City,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Green Island (Kuwait)

The Green Island is an artificial island in Kuwait, off the coast of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Millennium Hotel & Convention Centre Kuwait.

ආරම්භ කරමින් $288

Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya

ආරම්භ කරමින් $383

Grand Majestic Hotel

ආරම්භ කරමින් $142

Inn & Go Kuwait Plaza

ආරම්භ කරමින් $129

Inn & Go Plaza (Previously Swiss-Belhotel)

ආරම්භ කරමින් $127

Gulf Rose Hotel

ආරම්භ කරමින් $106