රට

Kyrgyzstan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Kyrgyzstan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Issyk Kul

Issyk Kul (also Ysyk Köl, Issyk-kol; Кыргызча. Ысык көл, русский

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sulayman Mountain

The Sulayman Mountain (also known as Taht-I-Suleiman, Sulayman Rock or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ala-Too Square

Ala-Too Square (Kyrgyz: Ала-тоо аянты, Ala-Too ayanty, ]; Russian: П

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Сыңғыҙ Айытматов исемендәге Рус дәүләт милли драма театры

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова —

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tash Rabat

Tash Rabat is a well-preserved 15th century stone caravanserai in At

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
White House, Bishkek

The White House is the presidential office building in Bishkek,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osh Bazaar

Osh Bazaar (Kyrgyz: Ош базары ]) is one of the largest bazaars in Bish

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Song Kol

Song Köl (also Son Kul, Songköl, Song-Köl; Кыргызча. 'Соңкөл',

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jeti-Ögüz resort

Jeti-Ögüz (Kyrgyz: Жети-өгүз, seven bulls) is the name of a health re

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abshir Ata Waterfall

Abshir Ata Waterfall is a geological reserve at Abshir Say River in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manas International Airport

Manas International Airport (Kyrgyz: Манас эл аралык аэропорту, M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jengish Chokusu

Pobeda Peak (Жеңиш чокусу, Russian: Пик победы (pʲik pˠaˈbʲɛdˠɨ))

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Koshoy Korgon

Koshoy Korgon or Qoshoy Qorgon (Kyrgyz: Кошой Коргон, IPA: ]) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ibn Sina Peak

Ibn Sina Peak, formerly Lenin Peak (русский. Пик Ленина, т

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ala-Kul

Ala Köl or Ala-Kul is a lake in the Terskey Alatau mountain range of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Golden Tulip Bishkek Hotel

ආරම්භ කරමින් $197

Ambassador Hotel

ආරම්භ කරමින් $110

Green City Hotel Bishkek

ආරම්භ කරමින් $70

Urmat Ordo

ආරම්භ කරමින් $65

Interhouse City Centre

ආරම්භ කරමින් $8

Shah Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $50