රට

Laos

Saythong Mimi, Papao Duangdy සහ 14 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Laos හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuang Si Falls

The Kuang Si Falls, sometimes spelled Kuang Xi, is a waterfall about

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phu Chi Fa

Phu Chi Fa (ภูชี้ฟ้า), also Phu Chee Fah, is a mountain and na

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Luang Prabang

Luang Prabang, or Louangphrabang (Lao: ຫລວງພະບາງ, IPA: Шаблон:IPA),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pha That Luang

Pha That Luang (ລາວ. ພຣະທາດຫຼວງ, Шаблон:IPA-lo 'Great Stup

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Mai Suwannaphumaham

Wat Mai Suwannaphumaham often simply Wat Mai or Wat May is a Buddhist

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Champasak Palace

Champasak Palace, in Pakse, Laos, was a former residence of the Prince

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vat Phou

Vat Phou or Wat Phu (Lao: ວັດພູ wāt pʰúː temple-mounta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Don Chan Palace

Don Chan Palace is a hotel in Vientiane, Laos, established in 2004.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pak Ou Caves

Near Pak Ou (mouth of the Ou river) the Tham Ting (lower cave) and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Patuxay

Patuxai (Lao: ປະຕູໄຊ; literally Victory Gate or Gate of Triumph), f

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Presidential Palace (Laos)

The Presidential Palace is the official residence of the President of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lao National Museum

The Lao National Museum is located in Vientiane, Laos. It was founded

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
That Dam

That Dam (Lao ທາດດຳ, meaning Black Stupa) is a large stupa located i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plain of Jars

The Plain of Jars (Lao: ທົ່ງໄຫຫິນ tʰōŋ hăy hǐn) is a large group of hi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nam Phou Fountain Park

Nam Phou Fountain Park යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Founta

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Leafsta Hostel

ආරම්භ කරමින් $5

Sengdara Hotel

ආරම්භ කරමින් $13

Intouch Guest House

ආරම්භ කරමින් $17

Orange Backpacker Hostel

ආරම්භ කරමින් $5

Intouch Guest House

ආරම්භ කරමින් $15

Mekong Sunshine Hotel

ආරම්භ කරමින් $32