රට

Latvia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Latvia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Venta Rapid

Venta Rapid (latviešu. Ventas rumba) is a rapid on the Venta River

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cēsis Castle

Cēsis Castle (German: Wenden) is a Livonian castle situated in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tervete Castle

Реконструкция древнелатышского (земгальского) замка

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Freedom Monument

The Freedom Monument (latvian: Brīvības piemineklis) is a memorial l

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyšezeras

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Raznos ežeras

Ра́зна — второе по величине озеро в Латвии. Расположено в восточн

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Zoo

Riga Zoo is a city-owned zoo in Riga, Latvia. It is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Motor Museum

Riga Motor Museum (Latvian: Rīgas motormuzejs) is the biggest antique

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rundāle Palace

Rundāle Palace (Latvian: Rundāles pils; German: Schloss Ruhental, f

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nativity Cathedral, Riga

The Nativity of Christ Cathedral (Latvian: Kristus Piedzimšanas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sigulda Medieval Castle

The Sigulda Medieval Castle is the ruins of a castle that was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
House of the Blackheads

House of the Blackheads (Latvian: Melngalvju nams, German:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jelgava Palace

Jelgava Palace (Latvian: Jelgavas pils) or Mitava Palace is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shroud Bridge

The Shroud Bridge (Latvian: Vanšu tilts) in Riga is a cable-stayed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Koknese Castle

Koknese Castle (Latvian: Kokneses pils) is a complex in Koknese,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Southern Bridge

The Southern Bridge (Latvian: Dienvidu tilts) crosses the Daugava

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riga Cathedral

Riga Cathedral (Latvian: Rīgas Doms) is the Protestant Cathedral in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Garden Palace

ආරම්භ කරමින් $76

St. Peter's Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $168

Rixwell Old Riga Palace

ආරම්භ කරමින් $68

Radi Un Draugi

ආරම්භ කරමින් $124

Hotel Justus

ආරම්භ කරමින් $115

Neiburgs Hotel

ආරම්භ කරමින් $286