රට

Libya

omima, احمد සහ 12 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Libya හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wadi el Kuf Bridge

Wadi el Kuf Bridge is a bridge located 20 km west of Al Bayda, Libya.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sabratha

Sabratha (العربية. صبراتة), in the Zawia district in the northwestern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leptis Magna

Leptis Magna,(العربية. لبده) also known as Lectis Magna (or Lepcis Mag

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ghadames

Ghadames or Ghadamis (Arabic: غدامس‎, Berber: ghdams / ɛadēmə

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Red Castle Museum

The Red Castle Museum or Assaraya Alhamra Museum (Arabic: متحف الس

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sabratha amphitheatre

Sabratha amphitheatre is an ancient amphitheatre in Sabratha, Libya.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apollonia, Cyrenaica

Apollonia (Greek: Απολλωνία) in Cyrenaica (modern Libya) was founded

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
June 11 Stadium

June 11 Stadium (Arabic: ملعب 11 يونيو‎) is a multi-pu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atiq Mosque (Benghazi)

The Atiq Mosque in Benghazi, Libya, is one of the oldest and best

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gurgi Mosque

Gurgi Mosque is a mosque in Tripoli, Libya. It lies in the heart of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cave of Swimmers

The Cave of Swimmers is a cave in southwest Egypt, near the border

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Benghazi Zoo

Benghazi Zoo or Al Fuwayhat is a zoo and tourist park in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Arch of Septimius Severus in Leptis Magna

The North African-born Roman Emperor Septimius Severus (r. 193-211)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tripoli Cathedral

Tripoli Cathedral was a Roman Catholic cathedral in Tripoli, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Waw an Namus

Waw an Namus (also spelled Wau-en-Namus, العربية. 'واو الناموس'

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Benghazi Cathedral

Benghazi Cathedral was a Roman Catholic cathedral in the city of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel and Club Lella Meriam

ආරම්භ කරමින් $115

Zephir Hôtel & Spa

ආරම්භ කරමින් $29

Zita Beach Resort

ආරම්භ කරමින් $43

Hotel Lella Meriam

ආරම්භ කරමින් $0

Odyssee Resort Zarzis Thalasso & Spa Oriental

ආරම්භ කරමින් $0

Odyssée Resort & Thalasso

ආරම්භ කරමින් $0