රට

Lithuania

Vytas Bilskis, Gabriela Butkiewicz සහ 270 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Lithuania හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gediminas' Tower

Gediminas' Tower is the only remaining part of the Upper Castle in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trakai Island Castle

Trakai Island Castle is located in Trakai, Lithuania on an island on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaunas State Musical Theatre

The Kaunas State Musical Theatre is a musical theatre in Kaunas,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vilnius' Old Town

The Old Town of Vilnius (lietuvių. Vilniaus senamiestis), one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lithuanian National Drama Theatre

Lithuanian National Drama Theatre (Lithuanian Lietuvos Nacionalinis

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania

The Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (Lithuanian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Raudondvaris Castle

Raudondvaris Castle (Lithuanian: Raudondvario pilis), also referenced

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (Lithuanian: Lietuvos

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Žirmūnai

Žirmūnai (pronounced ] ( )) is the most populous administrative di

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Anne's Church, Vilnius

St. Anne's Church (Lithuanian: Šv. Onos bažnyčia) is a Roman Ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nida Lighthouse

Nida Lighthouse (Lithuanian: Nidos švyturys) is located in Nida, on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bernardinai Garden

The Bernardine Garden (previously known as Sereikiškės Park'), in L

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lithuanian Sea Museum with dolphinarium

Lithuanian Sea Museum with dolphinarium is located in Klaipeda,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vingis Park

Vingis Park is the largest park in Vilnius, Lithuania. Located at a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaunas Fortress

Kaunas Fortress (Lithuanian: Kauno tvirtovė, Russian:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaunas Castle

Kaunas Castle is located in Kaunas, Lithuania. Archeological evidence

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Presidential Palace, Vilnius

The Presidential Palace (Lithuanian: Prezidentūra), located in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Congress

ආරම්භ කරමින් $87

Novotel Vilnius Centre

ආරම්භ කරමින් $178

Neringa Hotel

ආරම්භ කරමින් $78

Congress Avenue

ආරම්භ කරමින් $158

Hotel Tilto

ආරම්භ කරමින් $100

Fabrika Hostel

ආරම්භ කරමින් $14