රට

Luxembourg

සිතියම පුළුල් කරන්න

Luxembourg හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Cathedral, Luxembourg

Notre-Dame Cathedral (Luxembourgish: Kathedral Notre-Dame, French:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortress of Luxembourg

The Fortress of Luxembourg refers to the former fortifications of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Urspelt Castle

Urspelt Castle (French: Château d'Urspelt) is located in the little

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vianden Castle

Vianden Castle (French: Château de Vianden, German: Burg Vianden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Adolphe Bridge

Adolphe Bridge (Luxembourgish: Adolphe-Bréck, French: Pont Adolphe,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand Ducal Palace, Luxembourg

The Grand Ducal Palace (Luxembourgish: Groussherzogleche Palais,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Fontaine Castle

La Fontaine Castle (French: Château La Fontaine, German: Schloss La

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Esch-sur-Sûre Castle

Esch-sur-Sûre Castle (French: Château d'Esch-sur-Sûre), now a ruin, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Larochette Castle

Larochette Castle (Luxembourgish: Buerg Fiels, German: Burg Fels,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beaufort Castle, Luxembourg

Beaufort Castle (French: Château de Beaufort) dating from the 11th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gëlle Fra

The Monument of Remembrance (French: Monument du souvenir), usually

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Butterfly Garden, Grevenmacher

The Butterfly Garden or Jardin des Papillons is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bourscheid Castle

Bourscheid Castle (French: Château de Bourscheid, German: Burg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bettembourg Castle

Bettembourg Castle (French: Château de Bettembourg) located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Place d'Armes (Luxembourg)

The Place d'Armes (Luxembourgish: Plëss) is a square in Luxembourg

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schengen Castle

Schengen Castle (French: Château de Schengen) is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Walferdange Castle

Walferdange Castle (French: Château de Walferdange), located in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Le Place d'Armes

ආරම්භ කරමින් $232

Hotel Le Royal

ආරම්භ කරමින් $511

Grand Hotel Cravat

ආරම්භ කරමින් $193

Grand Hotel Cravat

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Parc Beaux Arts

ආරම්භ කරමින් $526

Hotel Parc Belle-Vue

ආරම්භ කරමින් $185