රට

Macao

CHEN FENG, Snow F සහ 14 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Macao හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The House of Dancing Water

The House of Dancing Water is a water-based stage production written

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ruins of St. Paul's

The Ruins of St. Paul's (Portuguese: Ruínas de São Paulo, Chinese: 大

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza do Monte

Fortaleza do Monte (Portuguese for Mount Fortress, also Monte Forte,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Macau Tower

Macau Tower (traditional Chinese: 澳門旅遊塔; Portuguese: Torre Panorâmic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guia Fortress

The Guia Fortress (português. Fortaleza da Guia; Шаблон:Zh) is a 17th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Macau Fisherman's Wharf

The Macau Fisherman's Wharf (Portuguese: Doca dos Pescadores; Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ponte de Amizade

The Ponte de Amizade (Portuguese for 'Bridge of Friendship'; Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rua do Cunha

Rua do Cunha (Chinese: 官也街; Portuguese for Cunha Street) is a nar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sun Yat Sen Memorial House

Sun Yat Sen Memorial House (Шаблон:Zh) or Memorial House of Dr. Sun Y

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lotus Bridge

Lotus Bridge (Portuguese: Ponte Flor de Lótus; traditional Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Macau Science Center

The Macao Science Center also known as Macau Science Center (MSC;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Macau International Airport

Macau International Airport (IATA: MFM, ICAO: VMMC) (Portuguese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Protestant Cemetery in Macau

The Old Protestant Cemetery (Шаблон:Zh), located close to the Casa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lotus Square

The Lotus Square or Golden Lotus Square (Chinese: 金蓮花廣場; Portugues

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dr. Carlos d'Assumpção Park

Dr. Carlos d'Assumpção Park (Chinese: 宋玉生公園; Portuguese:

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Royal Macau

ආරම්භ කරමින් $132

Hotel Guia

ආරම්භ කරමින් $101

Fu Hua Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Lavande hotel Zhuhai Hengqin Changlong Wanzai Port Branch

ආරම්භ කරමින් $34

Villa Costa

ආරම්භ කරමින් $105

Holiday Hotel

ආරම්භ කරමින් $51