රට

Macedonia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Macedonia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matka Canyon

Matka (Macedonian: Матка, meaning 'womb') is a canyon located west

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Jovan Bigorski Monastery

Monastery of St. Jovan (John) Bigorski (Macedonian: Свети Јова

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Bazaar, Skopje

The Old Bazaar (македонски. Стара Чаршија, Stara Čaršija from the Türk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mavrovo Lake

Mavrovo Lake (Macedonian: Мавровско Езеро) is situated in the Mavrov

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Millennium Cross

The Millennium Cross (Macedonian: Милениумски крст, Latinic: Milen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belasica

Belasica (Macedonian and Bulgarian: (·), also transliterated as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mustapha Pasha Mosque

Mustafa Pasha Mosque is a mosque located in the Old Bazaar of Skopje,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matkasee

Језеро Матка (Шаблон:Јез-мк) је вештачко језеро у Репуб

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aqua Park Macedonia

The Aqua Park 'Macedonia' (македонски. Аква парк 'Македонија', Akv

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Memorial House of Mother Teresa

The Mother Teresa Memorial House (македонски. Спомен-ку

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Clock Tower of Bitola

The Clock Tower of Bitola, known as Saat Kula (македонски. Саат кула

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of St. Panteleimon (Nerezi)

The Church of St. Panteleimon in Gorno Nerezi, Republic of Macedonia,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Contemporary Art Museum of Macedonia

The Contemporary Art Museum of Macedonia (Macedonian: Музеј на соврем

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Ohrid

Lake Ohrid (македонски. Охридско Езеро, transliterated: Ohrids

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Лесновски манастир

Манастир Лесново (посвећен светом Архангелу Михајлу и пустињак

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Čifte Hammam

Cifte hammam (македонски. Чифте-амам) is a hammam in the Old Bazaar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Свети Никола (Шишево)

Шишевски манастир је православни средњевековни манастир у бли

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Skopje Marriott Hotel

ආරම්භ කරමින් $191

Skopje Marriott Hotel

ආරම්භ කරමින් $162

Ibis Skopje City Center

ආරම්භ කරමින් $75

Hotel Solun

ආරම්භ කරමින් $104

Ibis Skopje City Center

ආරම්භ කරමින් $0

Solun's Riverside Rooms

ආරම්භ කරමින් $48