රට

Madagascar

සිතියම පුළුල් කරන්න

Madagascar හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sakaleona Falls

The Sakaleona Falls are the highest waterfalls of Madagascar, with a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Alaotra

Lake Alaotra (French: Lac Alaotra) is the largest lake in Madagascar,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ambohimanga

The Royal Hill of Ambohimanga is a site of cultural and historical

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maromokotro

Maromokotro is the highest mountain on Madagascar at 2,876 m (9,436

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Andriamamovoka Falls

The Andriamamovoka Falls is a waterfall in central Madagascar.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Humbert Falls

The Humbert Falls is a waterfall in the Marojejy National Park in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mahamanina Falls

The Mahamanina Falls is a 60 meter high waterfall in the region of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riandahy Falls

The Riandahy Falls is a waterfall in the region of Ihorombe in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rianbavy Falls

The Rianbavy Falls is a waterfall in the region of Ihorombe in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Isalo National Park

Isalo National Park is a National Park in the Toliara Province of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Hotel Urban

ආරම්භ කරමින් $72

Hôtel & Spa Palissandre

ආරම්භ කරමින් $112

La Residence Du Rova

ආරම්භ කරමින් $35

Hotel Panorama

ආරම්භ කරමින් $63

Ivotel

ආරම්භ කරමින් $33

Maison Lovasoa

ආරම්භ කරමින් $37