රට

Malaysia

Farooq Alqatwey, Nateo Rich සහ 124 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Malaysia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Putra Mosque

The Putra Mosque, or Masjid Putra in Malay language, is the principal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
As Syakirin Mosque

The As Syakirin Mosque (Malay: Masjid As Syakirin), also known as KLCC

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Istana Pasir Pelangi

Istana Pasir Pelangi is a royal palace of the Tunku Mahkota (Crown

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid Negara

The Masjid Negara is the national mosque of Malaysia, located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Penang Bridge

The Penang Bridge (Jambatan Pulau Pinang in Malay) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petronas Towers

The Petronas Twin Towers (Malay: Menara Berkembar Petronas) (also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Batu Caves

Batu Caves is a limestone hill, which has a series of caves and cave

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Langkawi Cable Car

The Langkawi Cable Car, also known as Langkawi SkyCab, is one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Crown Istana Bukit Serene

Crown Istana Bukit Serene යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Monume

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque

The Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque (Malay: Masjid Sultan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan Ahmad Shah State Mosque

The Sultan Ahmad Shah State Mosque is Pahang's state mosque. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Penang Botanic Gardens

The Penang Botanic Gardens, (Malay: Taman Kebun

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seri Perdana Bridge

Seri Perdana Bridge is a 370m long bridge which is built across the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan Abu Bakar State Mosque

Masjid Negeri Sultan Abu Bakar is Johor's state mosque, located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid Jamek

Masjid Jamek is one of the oldest mosques in Kuala Lumpur, Malaysia.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sunway Lagoon

Sunway Lagoon is an amusement park in Petaling Jaya, Malaysia. It was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuala Lumpur Tower

The Kuala Lumpur Tower (Bahasa Melayu. Menara Kuala Lumpur; 中文. lin

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Vin Guest House

ආරම්භ කරමින් $144

The Sentral Residence by Aloha Homes

ආරම්භ කරමින් $226

The Sentral Residences @ KL Sentral by Aloha Homes

ආරම්භ කරමින් $101

Luxury Condominium in Kuala Lumpur, KL Sentral.

ආරම්භ කරමින් $0

A1 The Sentral Residence@3 Min walk to KL Sentral

ආරම්භ කරමින් $65

The St. Regis Kuala Lumpur

ආරම්භ කරමින් $273