රට

Maldives

schaax, Anton Frolov සහ 21 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Maldives හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vilamendhoo

Vilamendhoo, formerly one of the uninhabited islands of Alif Dhaal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Islamic Centre (Maldives)

The Islamic Centre (officially named Masjid-al-Sultan Muhammad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rangali

Rangali is an island in Alif Dhaal Atoll, Maldives.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Filitheyo

Filitheyo island hosts one of the newest resorts in the Maldives and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum (Maldives)

Established on the National Day of the Maldives, the first National

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meeru Island

Location: Meeru Island, surrounded by a beautiful lagoon and long

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ithaa

Ithaa, which means mother-of-pearl in Dhivehi, an undersea restaurant

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Huvafen Fushi

Huvafen Fushi (Nakachcchaafushi) is a private resort island retreat by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reethi Beach

Fonimagoodhoo, often called Reethi Beach is an island in the Baa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manafaru

Manafaru is one of the islands of Haa Alif Atoll, Republic of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Landaa Giraavaru

Landaa Giraavaru, often called Landaagiraavaru, is an island in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Velana International Airport

Velana International Airport (IATA: MLE, ICAO: VRMM), also known as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malé Friday Mosque

The Malé Friday Mosque or the Malé Hukuru Miskiy (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid Al Yoosuf

Masjid-al-Yoosuf is a mosque in Eydhafushi, Maldives opened in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vaadhoo (Raa Atoll)

Vaadhoo (Dhivehi: ވާދޫ) is one of the inhabited islands of Raa Ato

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Park Kodhipparu

ආරම්භ කරමින් $632

Maldivica Cruise ( Maldivian Dream)

ආරම්භ කරමින් $439

Champa Central Hotel

ආරම්භ කරමින් $120

House Clover Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

Tour Rest Inn Maldives

ආරම්භ කරමින් $80

Hotel Octave Maldives

ආරම්භ කරමින් $71