රට

Mali

සිතියම පුළුල් කරන්න

Mali හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque Emir Abdelkader

The Mosque Emir Abdelkader (Arabic: مسجد الأمير عبد القادر‎, Jem

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sankore Madrasah

Sankoré Madrasah, The University of Sankoré, or Sankore Masjid is o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Timbuktu

Timbuktu (Timbuctoo) (Koyra Chiini: Tumbutu; French: Tombouctou) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Martyrs Bridge (Bamako)

The Martyrs Bridge (Pont des martyrs) of Bamako Mali connects the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
25 de Enero Street

Calle 25 de Enero, 25 de Enero Street, is a historic Victorian village

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djinguereber Mosque

The Djinguereber Mosque (Masjid) in Timbuktu, Mali is a famous

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of Askia

The Tomb of Askia, in Gao, Mali, is believed to be the burial place of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Algiers

The Great Mosque of Algiers (العربية. الجامع الكبير, Jema

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Hombori

Mount Hombori (Hombori Tondo) is a mountain in Mali's Mopti Region,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King Fahd Bridge (Bamako)

The King Fahd Bridge' (Pont roi fahd) of Bamako Mali connects the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bandiagara Escarpment

The Bandiagara Escarpment is an escarpment in the Dogon country of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Laico Hôtel El Farouk Bamako

ආරම්භ කරමින් $88

Azalai Hôtel Salam

ආරම්භ කරමින් $169

Azalai Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $134

Hôtel Mirabeau

ආරම්භ කරමින් $74

Onomo Hôtel Bamako

ආරම්භ කරමින් $124

Azalai Hotel Dunia

ආරම්භ කරමින් $67