රට

Malta

Annick Adda, Veselka Valchanova සහ 24 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Malta හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Upper Barrakka Gardens

The Upper Barrakka Gardens (Il-Barrakka ta' Fuq) is a public garden in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cittadella (Gozo)

The Cittadella (Maltese: Iċ-Ċittadella), also known as the Citadel, t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Triton Fountain (Malta)

The Triton Fountain is the central feature in City Gate Square,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. John's Co-Cathedral

St. Johns Co-Cathedral (Maltese: Kon-Katidral ta’ San Ġwann), lo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Saint Elmo

Fort Saint Elmo is a fortification in Valletta, Malta. It stands on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rotunda of Mosta

The Rotunda of St Marija Assunta (sometimes shortened to as The Mosta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort St Angelo

Fort St Angelo is a large fortification in Birgu, Malta.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Azure Window

The Azure Window (Malti. 'Tieqa Żerqa') is a Limestone natural arch

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auberge de Castille

The Auberge de Castille (Maltese: Il-Berġa ta' Kastilja) is located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manoel Theatre

The Manoel Theatre (Teatru Manoel, in Maltese) is reputed to be

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of the Assumption, Gozo

The Cathedral of the Assumption is a Roman Catholic cathedral in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ħaġar Qim

Ħaġar Qim (IPA: [hæʤər'ʔi:m]) (English: Standing/Worshiping Stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Megalithic Temples of Malta

The Megalithic Temples of Malta are a series of prehistoric monuments

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ġgantija

Ġgantija (English pronunciation [ɡæn'tiːə], Maltese pron

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Popeye Village

Popeye Village, also known as Sweethaven Village, is a group of rustic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa Rocca Piccola

Casa Rocca Piccola is a palace in Malta, that is still lived in today

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buskett Gardens

Buskett, in Rabat, Malta is the only woodland area in Malta and is

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Palazzo Consiglia

ආරම්භ කරමින් $240

U Collection

ආරම්භ කරමින් $203

The Coleridge

ආරම්භ කරමින් $207

The Saint John

ආරම්භ කරමින් $458

The Vincent

ආරම්භ කරමින් $228

Ursulino Valletta

ආරම්භ කරමින් $209