රට

Martinique

සිතියම පුළුල් කරන්න

Martinique හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Pelée

Mount Pelée (pronounced ; French: Montagne Pelée 'Bald M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château Dubuc

Le château Dubuc a été construit en 1725, par Louis du Buc du Ga

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Desaix

Fort Desaix is a Vauban fort and one of four forts that protects

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Diamond Rock

Diamond Rock (Rocher du Diamant) is a 175 meter (574 feet) high basalt

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jardin de Balata

The Jardin de Balata (3 hectares) is a private botanical garden

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Simon Hotel

ආරම්භ කරමින් $141

Hotel l'Impératrice

ආරම්භ කරමින් $104

Karibea Squash Hotel

ආරම්භ කරමින් $87

Karibea La Valmenière Hotel

ආරම්භ කරමින් $122

Carayou Hotel and Spa

ආරම්භ කරමින් $115

Bayfront Hotel

ආරම්භ කරමින් $92