රට

Mauritania

සිතියම පුළුල් කරන්න

Mauritania හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinguetti

Chinguetti (Arabic: شنقيط Šinqīṭ‎) is a ksar or medieval trading ce

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banc d'Arguin National Park

The Banc d'Arguin National Park (French: Parc National du Banc

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ouadane

Ouadane (Arabic: وادان‎) is a town in northwestern Maur

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tichit

Tichit (or Tichitt) (Arabic: تيشيت‎) is a partly abandoned villag

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sebkha de Ndrhamcha

The Sebkha de Ndrhamcha is a large salt pan in Mauritania that is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinguetti Mosque

The Chinguetti Mosque is a Mosque in Chinguetti, Mauritania. It was an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terjit

Terjit (Arabic: ترجيت‎) is an oasis (in the proper sense: a dese

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Royal Suites Hotel

ආරම්භ කරමින් $96

Al Khaima City Center

ආරම්භ කරමින් $98

Azalaï Hôtel Marhaba

ආරම්භ කරමින් $100

Hôtel Semiramis

ආරම්භ කරමින් $117

Hotel Monotel Dar El Barka

ආරම්භ කරමින් $166

HOTEL HALIMA

ආරම්භ කරමින් $0