රට

Mauritius

Tamás Berki, Sascha K සහ 5 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Mauritius හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden

The Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden (sometimes shortened to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blue Penny Museum

The Blue Penny Museum is a stamp museum at Caudan Waterfront in Port

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Le Morne Brabant

Le Morne Brabant is a peninsula at the extreme south-western tip of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Piton de la Petite Rivière Noire

Piton de la Petite Rivière Noire( Mountain of Black River or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aapravasi Ghat

The Immigration Depot (Hindi: Aapravasi Ghat) is a building complex

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Las Vicuñas National Reserve

Las Vicuñas National Reserve is a nature reserve located in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Labourdonnais Waterfront Hotel

ආරම්භ කරමින් $260

Labourdonnais Waterfront Hotel

ආරම්භ කරමින් $327

Le Suffren Hotel & Marina

ආරම්භ කරමින් $273

GOLD LEAF HOTEL

ආරම්භ කරමින් $0

Gold Leaf Hotel & Bar

ආරම්භ කරමින් $57

Cadinouche Dauphine

ආරම්භ කරමින් $65