රට

Mexico

Anna Laura, yareni.jimenez70@unach.mx සහ 136 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Mexico හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Nacional de Arte

The Museo Nacional de Arte (MUNAL) (English. National Museum of Art)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arch of Cabo San Lucas

The arch of Cabo San Lucas, is a distinctive rock formation at the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Xplor, Playa del Carmen

Xplor, Playa del Carmen යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Water

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uxmal

Uxmal (Yucatec Maya: Óoxmáal) is a large pre-Columbian ruined city o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Franz Mayer Museum

The Franz Mayer Museum (Spanish: Museo Franz Mayer), in Mexico City

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Las Pozas

Las Pozas ('the Pools') was created by Edward James, more than

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Rufino Tamayo, Mexico City

Museo Rufino Tamayo is a public contemporary art museum located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Soumaya

The Museo Soumaya is a private museum in Mexico City and a non-profit

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Palace (Mexico)

The National Palace, or Palacio Nacional in Spanish), is the seat of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Arocena

El Museo Arocena es un amplio y moderno museo con interesantes salas

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of Our Lady of Zapopan

The Basilica of Our Lady of Zapopan (español. 'Basílica de Nuestra S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Ángel

El Ángel de la Independencia ('The Angel of Independence'), most

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de Bellas Artes

Palacio de Bellas Artes (Spanish for Palace of Fine Arts) is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chapultepec Castle

Chapultepec Castle (Castillo de Chapultepec in Spanish) is located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Degollado

Teatro Degollado (Degollado Theater) is a neoclassical Mexican theater

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica of Our Lady of Guadalupe

The Basilica of Our Lady of Guadalupe (Spanish: Basílica de Nuestra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Miguel de Allende

San Miguel de Allende is the seat of the municipality of Allende,

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Gran Hotel Ciudad de Mexico

ආරම්භ කරමින් $154

Best Western Majestic

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Castropol

ආරම්භ කරමින් $35

Hotel Amigo Zocalo

ආරම්භ කරමින් $29

Hampton Inn & Suites Mexico City Centro Historico Hotel

ආරම්භ කරමින් $102

Hotel Templo Mayor

ආරම්භ කරමින් $29