රට

Moldova

Игорь Ляхин, Jure Jure සහ 84 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Moldova හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cricova winery

Cricova' is a Moldovan winery, located in the town with the same name,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Soroca Fort

Soroca Fortress (română. Cetatea Soroca) is a historic fort in the R

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Orhei

Old Orhei (Romanian: Orheiul Vechi) is a historical and archaeological

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nationalmuseum für Völkerkunde und Naturgeschichte

Национальный музей этнографии и естественной истории (român

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chișinău Botanical Garden

The Chișinău Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldova w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова

Государственный русский драматический театр и

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Muzeul Naţional de Arheologie şi Etnografie din Chişinău

Музей археологии и этнографии Академии Наук Республики

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zoo w Kiszyniowie

Кишинёвский зоопарк — зоопарк в Кишинёве.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thanksgiving Candle

The Thanksgiving Candle (română. Lumânarea Recunoştinţei) is a monu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Curchi monastery

Ку́рки — православный монастырь в Оргеевском районе Молдавии.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rose Valley, Chișinău

Rose Valley Chişinău (Romanian: Valea Trandafirilor) is an urban p

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stephen the Great Monument

The Stephen the Great Monument (română. Monumentul lui Ştefan cel Ma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Memorial Complex Eternitate

Мемориальный комплекс «Eternitate» (рус. Вечность) в Кишиневе в с

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alley of Classics, Chişinău

The Alley of Classics (Romanian: Aleea Clasicilor) is a sculptural

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Căpriana monastery

Căpriana monastery (română. Mănăstirea Căpriana) is a monastery in Că

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Орган залы (Кишинёв)

Органный зал — концертный зал в муниципии Кишинёв (Республ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Triumphal arch, Chişinău

The Triumphal arch is a monument in Downtown Chişinău.

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Club Royal Park

ආරම්භ කරමින් $178

Jumbo Hotel

ආරම්භ කරමින් $61

Villa Arus

ආරම්භ කරමින් $54

Manhattan Hotel

ආරම්භ කරමින් $91

Edem Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Cosmos Hotel

ආරම්භ කරමින් $35