රට

Mongolia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Mongolia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Памятник Марко Поло

Пам'ятник Марко Поло (монг. Мазко Пологийн хөшөө) — па

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Genghis Khan Equestrian Statue

The Genghis Khan Equestrian Statue, part of the Genghis Khan Statue

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Academic Theatre of Opera and Ballet of Mongolia

The National Academic Theatre of Opera and Ballet of Mongolia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gandantegchinlen Monastery

The Gandantegchinlen Monastery (short name: Gandan), is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zaisan Memorial

The Zaisan Memorial (Mongolian: Зайсан) is a memorial south of the M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Erdene Zuu Monastery

The Erdene Zuu Monastery (монгол. Эрдэнэ Зуу) is probably the m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Mongolia

The National Museum of Mongolia [Mongolian:Монголын үндэсни

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Choijin Lama Temple

The Choijin Lama Temple is a Tibetan-style temple complex in Ulan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amarbayasgalant Monastery

The Amarbayasgalant Monastery (Mongolian: Амарбаясгалант хийд, Mongoli

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Winter Palace of the Bogd Khan

The Winter Palace of the Bogd Khan is located in southern Ulaanbaatar,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khamar Monastery

Khamar Monastery (монгол. Хамарын хийд, Khamar Khiid), founded

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saints Peter and Paul Cathedral (Ulaanbaatar)

The Saints Peter and Paul Cathedral is a Roman Catholic cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Orkhon Valley

Orkhon Valley Cultural Landscape sprawls along the banks of the Orkhon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manjusri Monastery

Manjusri Monastery (монгол. Манзушри Хийд, Manzushir Khiid; alternatel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
达希柴隆寺

达希柴隆寺(монгол. Дашчойлон хийд,Dashchoilon Khiid)是蒙古国乌兰巴托的一座藏传佛教寺院。

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Хархорум (музей)

“哈拉和林”博物馆(монгол. «Хархорум» музей)是蒙古国前杭爱省哈拉和林的一座历史与考古博物馆。

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karakorum

Karakorum (Khalkha Mongolian: Kharkhorin, Classical Mongolian: Qara

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Soyol Wellness Center

ආරම්භ කරමින් $78

Zolo Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Ramada Ulaanbaatar Citycenter Hotel

ආරම්භ කරමින් $84

Angara Hotel

ආරම්භ කරමින් $40

Best Western Gobi's Kelso

ආරම්භ කරමින් $63

Amure Hotel

ආරම්භ කරමින් $39