රට

Mongolia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Mongolia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Genghis Khan Equestrian Statue

The Genghis Khan Equestrian Statue, part of the Genghis Khan Statue

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monument to Marco Polo

Monument to Marco Polo ( Mong. Marko Pologiin hөshөө) is a monument to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Academic Theatre of Opera and Ballet of Mongolia

The National Academic Theatre of Opera and Ballet of Mongolia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gandantegchinlen Monastery

The Gandantegchinlen Monastery (short name: Gandan), is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zaisan Memorial

The Zaisan Memorial (Mongolian: Зайсан) is a memorial south of the M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Mongolia

The National Museum of Mongolia [Mongolian:Монголын үндэсни

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Erdene Zuu Monastery

The Erdene Zuu Monastery (монгол. Эрдэнэ Зуу) is probably the m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Choijin Lama Temple

The Choijin Lama Temple is a Tibetan-style temple complex in Ulan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Winter Palace of the Bogd Khan

The Winter Palace of the Bogd Khan is located in southern Ulaanbaatar,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peace Bridge (Mongolia)

Peace Bridge (Mongolian: Энхтайваны гүүр) is a bridge built in 1958

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinggis Square

Sükhbaatar Square (Mongolian: Сүхбаатарын талбай, pronounced Sükhba

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amarbayasgalant Monastery

The Amarbayasgalant Monastery (Mongolian: Амарбаясгалант хийд, Mongoli

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khamar Monastery

Khamar Monastery (монгол. Хамарын хийд, Khamar Khiid), founded

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saints Peter and Paul Cathedral (Ulaanbaatar)

The Saints Peter and Paul Cathedral is a Roman Catholic cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Orkhon Valley

Orkhon Valley Cultural Landscape sprawls along the banks of the Orkhon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manjusri Monastery

Manjusri Monastery (монгол. Манзушри Хийд, Manzushir Khiid; alternatel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Дашчойлин хийд

达希柴隆寺(монгол. Дашчойлон хийд,Dashchoilon Khiid)是蒙古国乌兰巴托的一座藏传佛教寺院。

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Soyol Wellness Center

ආරම්භ කරමින් $78

Zolo Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Ramada Ulaanbaatar Citycenter Hotel

ආරම්භ කරමින් $84

Angara Hotel

ආරම්භ කරමින් $40

Best Western Gobi's Kelso

ආරම්භ කරමින් $63

Amure Hotel

ආරම්භ කරමින් $39