රට

Montenegro

සිතියම පුළුල් කරන්න

Montenegro හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kotor

Kotor (Montenegrin Cyrillic: Котор, pronounced ]; Italian: Catt

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Perast

Perast (Montenegrin: Пераст) is an old town in the Bay of Kotor in Mo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Herceg Novi

Herceg Novi (Cyrillic: Херцег Нови, pronounced ]) is a coastal t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cetinje

Cetinje (Montenegrin: Цетиње, pronounced ]) is a city in Monte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Đurđevića Tara Bridge

Đurđevića Tara Bridge is a concrete arch bridge over the Tara River in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stari Bar

Stari Bar (Montenegrin Cyrillic: Стари Бар, Italian: Antivari Vecchia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ostrog monastery

The Monastery of Ostrog (Serbian Cyrillic: Манастир Острог;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sveti Stefan

Sveti Stefan (literally 'Saint Stephen'; Serbian: Sveti

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Porto Montenegro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lovćen

Lovćen (Ловћен) is a mountain and national park in southwestern Monten

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cetinje Monastery

The Cetinje Monastery (Serbian: Цетињски манастир, romanized: 

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Morača (monastery)

Morača (Serbian Cyrillic: Морача) is a Serbian Orthodox monast

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. John’s Fortress (Tvrdjava Sveti Ivan)

St. John’s Fortress (Tvrdjava Sveti Ivan) යනු සංචාරක

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reževići Monastery

Reževići Monastery (Serbian: Манастир Режевићи) or The Monastery of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Стар град (Будва)

Стари град у Будви (лат. -{Butua, Butoba}-) је градска тврђава у д

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of St. Nicholas, Kotor

The Church of St. Nicholas (Serbian: Црква Светог Николе, ro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Biograd

Lake Biograd (Montenegrin Biogradsko jezero) is a lake in Kolašin

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Anjeli Apartman

ආරම්භ කරමින් $65

Hilton Podgorica Crna Gora

ආරම්භ කරමින් $137

Hotel Ziya

ආරම්භ කරමින් $155

Hotel Eminent

ආරම්භ කරමින් $52

Hotel Alexandar Lux

ආරම්භ කරමින් $71

Hotel Kerber

ආරම්භ කරමින් $36