රට

Morocco

El Anaya Karim, MmzHrrdb සහ 73 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Morocco හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chefchaouen

Chefchaouen or Chaouen (Arabic: شفشاون/الشاون‎‎, Shafshāwan (pro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan II Mosque

The Hassan II Mosque (العربية. مسجد الحسن الثاني), locate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Todra Gorge

Todra Gorge (French: Gorges de Todra, Arabic: تدرة جورج‎) is situated

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahia Palace

The Bahia Palace is a palace and a set of gardens located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hassan Tower

Hassan Tower or Tour Hassan (العربية. صومعة حسان) is the minaret of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Strait of Gibraltar

The Strait of Gibraltar (Arabic: مضيق جبل طارق, Spanish: Estrecho d

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mausoleum of Mohammed V

The Mausoleum of Mohammed V contains the tombs of the Moroccan king

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ben Youssef Madrasa

The Ben Youssef Madrasa was an Islamic college in Marrakesh, Morocco,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dadès Gorges

Dadès Gorges (French: Gorges du Dadès) is a gorge and lies in the A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Badi Palace

El Badi Palace (Arabic: قصر البديع‎ - meaning the incomparab

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kasbah of the Udayas

The Kasbah of the Udayas is a kasbah in Rabat, Morocco. It was built

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Majorelle Garden

The Majorelle Garden (Arabic: حديقة ماجوريل‎) is a botanical gar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Erg Chebbi

Erg Chebbi (عرق الشبي) is one of Morocco's two Saharan ergs – large

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marinid Tombs

The Marinid Tombs or Merenid Tombs are a few giant tombs on the hill

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Koutoubia Mosque

The Koutoubia Mosque (العربية. جامع الكتبية) is the largest mosque in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Al-Karaouine

The University of Al-Karaouine or Al-Qarawiyyin (العربية. جامعة

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Al-Karaouine

The University of Al-Karaouine or Al-Qarawiyyin (Arabic: جامعة القر

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Helnan Chellah Hotel

ආරම්භ කරමින් $75

Cantor Hotel Rabat Terminus

ආරම්භ කරමින් $124

Majliss Hotel

ආරම්භ කරමින් $97

Le Diwan Rabat - MGallery Collection

ආරම්භ කරමින් $282

Le Pietri

ආරම්භ කරමින් $96

Hotel La Capitale

ආරම්භ කරමින් $0