රට

Mozambique

MARTA, Maico Josefa Maico සහ 7 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Mozambique හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cahora Bassa

The Cahora Bassa lake is Africa's fourth-largest artificial lake,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Island of Mozambique

The Island of Mozambique (Portuguese: Ilha de Moçambique) lies off

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort São Sebastião

The Fort of São Sebastião on the Island of Mozambique is the oldest c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception, Maputo

The Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception (Portuguese

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zambezi

The Zambezi (also spelled Zambesi) is the fourth-longest river in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Montebelo Girassol

ආරම්භ කරමින් $0

Pestana Rovuma Hotel

ආරම්භ කරමින් $131

Hotel Africa

ආරම්භ කරමින් $72

Hotel Maputo

ආරම්භ කරමින් $84

Girassol Bahia

ආරම්භ කරමින් $0

Resotel

ආරම්භ කරමින් $59