රට

Myanmar

Thae' Su San, Aye thuzar win සහ 26 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Myanmar හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kaba Aye Pagoda

Kaba Aye Pagoda (Burmese: ကမ္ဘာအေးစေတီ; pronounced ]; also spel

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meiktila Lake

Lake Meiktila (Burmese: မိတ္ထီလာကန် ]) is a lake located near Meiktila

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Inya Lake

Inya Lake (Burmese: အင်းလျားကန်, ʔīnyā kǎn ]; formerly, Lake Victori

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shwedagon Pagoda

The Shwedagon Pagoda (Burmese: ; MLCTS: hrwe ti. gum. bhu. ra:;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mingalazedi Pagoda

Mingalazedi Pagoda (Burmese: မင်္ဂလာစေတီ, pronounced ]; also sp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shwemawdaw Paya

The Shwemawdaw Paya is a Pagoda in Bago, Myanmar, often referred to as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Indawgyi Lake

Indawgyi Lake (Burmese: အင်းတော်ကြီး; MLCTS: ang: dau kri: ]) is one

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botataung Pagoda

The Botataung Pagoda (Burmese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ngwesaung

Ngwesaung (မြန်မာဘာသာ. ငွေဆောင် Шаблон:IPA-my) is a beach resort lo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shwezigon Pagoda

The Shwezigon Pagoda or Shwezigon Paya

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Inle Lake

Inle Lake (Burmese: Inlekan.png; Шаблон:IPA2) is a freshwater lake

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kyaikkhauk Pagoda

Kyaukkhauk Pagoda (Burmese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ananda Temple

The Ananda Temple (Burmese: အာနန္ဒာဘုရား, pronounced ]), located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kandawgyi Lake

Kandawgyi Lake (Burmese: ကန်တော်ကြီး pronounced ]; literal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bagaya Monastery

The Bagaya Monastery (Burmese: ဘားဂရာ ကျောင်း), l

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Htilominlo Temple

Htilominlo Temple (Burmese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fushan Temple

Fushansi (Chinese: 福山寺; pinyin: Fúshān Sì; Pe̍h-ōe-jī: Hok-san-sī;

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
The Thingaha Hotel Nay Pyi Taw

ආරම්භ කරමින් $122

Aureum Palace Hotel & Resort

ආරම්භ කරමින් $63

Palm Spring Executive Residence

ආරම්භ කරමින් $65

Shwe Hin Tha Hotel

ආරම්භ කරමින් $41

The Myat Mingalar Hotel

ආරම්භ කරමින් $48

The Hotel Grand ACE

ආරම්භ කරමින් $30