රට

Namibia

Hilda Pelser du Toit, likoro සහ 10 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Namibia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deadvlei

Deadvlei is a white clay pan located near the more famous salt pan of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fish River Canyon

The Fish River Canyon is located the south of Namibia. It is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kolmanskop

Kolmanskop (Afrikaans for Coleman's hill, German: Kolmannskuppe) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sossusvlei

Sossusvlei (sometimes written Sossus Vlei) is a salt and clay pan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Heinitzburg

Heinitzburg (originally Heynitzburg, Heinitz' castle) is one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Epupa Falls

The Epupa Falls lie on the Kunene River, on the border of Angola and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rossmund Desert Golf Course

Rossmund Desert Golf Course is a private golf course in Swakopmund,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Christ Church, Windhoek

The Christ Church (or Christuskirche) is a historic landmark and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Marine Aquarium of Namibia

The National Marine Aquarium of Namibia is an aquarium in Swakopmund,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Twyfelfontein

Twyfelfontein is a site in the Kunene Region of Namibia containing

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hoba meteorite

The Hoba ( ) or Hoba West meteorite lies on the farm 'Hoba West', not

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ai-Ais Hot Springs

Ai-Ais Hot Springs meaning 'burning water' in the local Nama language,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Mary's Cathedral, Windhoek

St. Mary's Cathedral, known as St. Marien Kathedrale in German, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tintenpalast

The Tintenpalast (German for 'Ink Palace') is the seat of both

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sam Nujoma Stadium

Sam Nujoma Stadium is a football (soccer) stadium in Katutura,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Reiterdenkmal, Windhoek

The Equestrian Monument, more commonly known under its German original

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bogenfels

Bogenfels is a location in the coastal Namib Desert of Namibia, noted

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Protea Hotel Windhoek Thuringerhof

ආරම්භ කරමින් $74

Thuringerhof Hotel

ආරම්භ කරමින් $68406

Hotel Uhland

ආරම්භ කරමින් $49

Suite 9 @ The Village

ආරම්භ කරමින් $113

Windhoek Gardens Guest House

ආරම්භ කරමින් $67

Hilltop Guest House

ආරම්භ කරමින් $42