රට

Nepal

Ujjwal Man Shakya, Cherry Ketchup සහ 24 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Nepal හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boudhanath

Boudhanath (Devnagari: बौधनाथ) (also called Bouddhanath, Bodhnath or

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kathmandu Valley

The Kathmandu Valley (Nepal Bhasa: नेपाः स्वनिगः N

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phewa Lake

Phewa Lake, Phewa Tal or Fewa Lake is a freshwater lake in Nepal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swayambhunath

Swayambhunath (Devnagari: स्वयम्भूनाथ स्तुप; sometimes roma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pashupatinath Temple

Pashupatinath temple (पशुपतिनाथ मन्दिर) is a Hindu temple located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chitwan National Park

Chitwan National Park (CNP), formerly called Royal Chitwan National

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
එවරස්ට් කන්ද

එවරස්ට් කන්ද ලොව උසම කඳු මුදුනයි. මෙහි උස මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dhaulagiri

Dhaulagiri (धौलागिरी) is the seventh highest mountain in the world. I

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
World Peace Pagoda, Nepal

World Peace Pagoda, Nepal යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Buddhi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kangchenjunga

Kangchenjunga (Nepali:कञ्चनजङ्घा Kanchanjaŋghā) SewaLungma (Limbu lan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Davis Falls

Davis Falls (नेपाली. पाताले छाँगो, meaning underworld falls) is a wa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khangchendzonga National Park

Khangchendzonga National Park is a national park and a Biosphere

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Narayanhity Royal Palace

The Narayanhity Palace Museum or Narayanhity Durbar is a palace in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Muktinath

Muktinath is a sacred place both for Hindus and Buddhists located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gokyo Ri

Gokyo Ri, aka Gokyo Peak (5357m, 17 575ft above sea level) is a peak

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ලුම්බිණිය

ලුම්බිණිය (සංස්කෘත: लुम्बिनी, 'මනහර') යනු මහා මායා

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manaslu

Manaslu (मनास्लु, also known as Kutang) is the eighth highest mount

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Tibet International

ආරම්භ කරමින් $137

Hotel Holiday Taj

ආරම්භ කරමින් $40

Hotel The Mount Takao

ආරම්භ කරමින් $40

Kingdom Guest House

ආරම්භ කරමින් $100

Hotel Central Park

ආරම්භ කරමින් $100

Hotel Dudhpokhari & Lodge

ආරම්භ කරමින් $100