රට

New Zealand

Pia L, November සහ 20 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

New Zealand හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hamilton Gardens

Hamilton Gardens is a public garden park in the south of Hamilton

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Huka Falls

The Huka Falls are a set of waterfalls on the Waikato River that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Pukaki

Lake Pukaki is the largest of three roughly parallel alpine lakes

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Taupo

Lake Taupo is a lake situated in the North Island of New Zealand. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Te Whanganui-A-Hei (Cathedral Cove) Marine Reserve

Te Whanganui-A-Hei (Cathedral Cove) Marine Reserve is on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hobbiton Movie Set & Farm Tours

Hobbiton Movie Set & Farm Tours යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Intere

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aoraki/Mount Cook

Aoraki/Mount Cook is the highest mountain in New Zealand, reaching a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tunnel Beach

Tunnel Beach is a locality south-west of Dunedin, New Zealand. Beyond

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auckland Art Gallery

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki is the principal public gallery in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Orakei Korako

Orakei Korako (Māori for “The Place of Adorning”), is a highly acti

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Milford Sound

Milford Sound (Piopiotahi in Māori) is a fjord in the south west of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kitekite Falls

Kitekite Falls (also called Kitakita Falls) is a scenic 3-tiered

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auckland War Memorial Museum

The Auckland War Memorial Museum (or simply the Auckland Museum) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Doubtful Sound

Doubtful Sound is a very large and naturally imposing fjord (despite

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rainbow Falls (Waianiwaniwa)

The Rainbow Falls, Māori name Waianiwaniwa, (Waters of the Rainbow),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bridge of Remembrance

The Bridge of Remembrance is one of two main war memorials in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Okere Falls

Okere Falls is a small town located 21 km from Rotorua on SH 33

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Citylife Wellington Hotel

ආරම්භ කරමින් $182

InterContinental Wellington

ආරම්භ කරමින් $264

Travelodge Hotel Wellington

ආරම්භ කරමින් $137

Quest Wellington Apartments

ආරම්භ කරමින් $257

Gilmer Apartment Hotel

ආරම්භ කරමින් $161

The Terrace Villa Serviced Apartments

ආරම්භ කරමින් $151