රට

Nicaragua

සිතියම පුළුල් කරන්න

Nicaragua හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Christ of the Mercy

The Christ of the Mercy is a colossal statue of Jesus Christ, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Cathedral of Managua

The Old Cathedral of Managua is a cathedral in Managua, Nicaragua.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Concepción (volcano)

Concepción is one of two volcanoes (along with Maderas) that form the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
León Viejo

León Viejo, is the place where the city of León was originally f

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cerro Negro

Cerro Negro is a volcano in the Cordillera de los Maribios mountain

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cosigüina

Cosigüina (also spelt Cosegüina) is a stratovolcano located in the w

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zapatera

Zapatera is a shield volcano located in the southern part of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Managua

Lake Managua (also known as Lake Xolotlán) (located at ) is a lake in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apoyeque

Apoyeque is a pyroclastic shield, located in Nicaragua.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maderas

With a height of 1,394 m, Maderas is the smaller of the two volcanoes

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Nicaragua

Lake Nicaragua or Cocibolca or Granada (español. Lago de Nicaragua,

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Real Intercontinental Metrocentro Managua

ආරම්භ කරමින් $159

Hotel Real Altamira

ආරම්භ කරමින් $45

Ambassador Hotel

ආරම්භ කරමින් $55

Hilton Princess Managua

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Aloha

ආරම්භ කරමින් $47

Hotel Baltsol

ආරම්භ කරමින් $40