රට

Niger

සිතියම පුළුල් කරන්න

Niger හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kennedy Bridge (Niamey)

The Kennedy Bridge is the main crossing for the Niger River in Niamey,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niamey Grand Mosque

The Grande Mosquée is an Islamic mosque in Niamey, Niger. The largest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Madama

Madama is a border settlement on the northeast frontier of Niger.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Samira Hill Gold Mine

The Samira Hill Gold Mine (fr. Mine d'Or du Mont Samira) is a Gold

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
චැඩ් විල

චැඩ් විල (ඉංග්‍රීසි:  Lake Chad) යනු අප්‍රිකාවේ දෙවන විශාලතම විල

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Soluxe Hotel Niamey

ආරම්භ කරමින් $179

Bravia Hotel Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $218

Sopatel Silmandé

ආරම්භ කරමින් $180

Hotel Splendid Ouagadougou

ආරම්භ කරමින් $123

Hotel Nikki

ආරම්භ කරමින් $82

Faso Hotel

ආරම්භ කරමින් $119