රට

Nigeria

Tobias Solomon, Joe සහ 20 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Nigeria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hi-Impact Planet

Hi Impact Planet (also known as the Hi Impact Amusement park) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banana Island

Banana Island, is an artificial island off the foreshore of Ikoyi,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Third Mainland Bridge

The Third Mainland Bridge is the longest of three bridges connecting

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Eko Bridge

Eko Bridge is the shortest of three bridges connecting Lagos Island,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abuja National Mosque

The Abuja National Mosque, also known as the Nigerian National Mosque,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Benin Museum

Benin Museum යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Museum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agbokim Waterfalls

Agbokim waterfalls are situated in Ikom Local government area of Cross

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sukur

Sukur or Sukur Cultural Landscape is a UNESCO World Heritage Site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oguta Lake

Oguta Lake is the largest natural lake in the Imo State of Nigeria.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Omenka Gallery

Omenka Gallery is a Nigerian contemporary art gallery, which

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Kano

The Great Mosque of Kano is a mosque in Kano, the capital of Kano

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osun-Osogbo

Osun-Osogbo or Osun-Osogbo Sacred Grove is a sacred forest along the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Durbi Takusheyi

Durbi Takusheyi (or Durbi-ta-kusheyi, meaning 'tombs of the chief

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Farin Ruwa Falls

Farin Ruwa Falls is a waterfall found in the central region of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niger River

|name = Niger River

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sungbo's Eredo

Sungbo's Eredo, a rampart or system of walls and ditches that are

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nun River

The Nun River is a river in Nigeria. The Nun is formed when the Niger

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sheraton Abuja Hotel

ආරම්භ කරමින් $279

Stonehedge Hotel

ආරම්භ කරමින් $141

Barcelona Hotels Abuja

ආරම්භ කරමින් $173

Oxford Hotel Abuja

ආරම්භ කරමින් $63

Siman Suites

ආරම්භ කරමින් $40

Nanet Suites

ආරම්භ කරමින් $95