රට

North Korea

සිතියම පුළුල් කරන්න

North Korea හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hushan Great Wall

Hushan Great Wall (simplified Chinese: 虎山长城; pinyin: Hǔ shān) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Juche Tower

The Juche Tower (officially the Tower of Juche Idea) is a monument in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arch of Triumph (Pyongyang)

The Arch of Triumph in Pyongyang (Korean: 개선문) was built to comme

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yanggakdo Hotel

The Yanggakdo International Hotel is one of the largest working hotels

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ryugyong Hotel

The Ryugyong Hotel (Korean: 류경호텔) (sometimes anglicized as Ryu-Gyo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kim Il-sung Square

Kim Il-sung Square is a city square in Pyongyang, Democratic People's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bridge of No Return

Located in the Joint Security Area (JSA), the so-called 'Bridge of No

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kumsusan Memorial Palace

The Kumsusan Memorial Palace, sometimes referred to as the Kim Il-sung

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pyongyang TV Tower

Pyongyang TV Tower is a free-standing concrete TV tower with an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ji'an Yalu River Border Railway Bridge

The Ji'an Yalu River Border Railway Bridge (Шаблон:Zh) is a singl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grand People's Study House

The Grand People's Study House is the central library located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of King Wanggon

The Tomb of King Wanggŏn, more correctly known as the Hyŏllŭng Ro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Liberation Monument

The Liberation Monument is a monument in Pyongyang, North Korea. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of King Kongmin

The Tomb of King Kongmin, more correctly known as the Hyŏnjŏngrŭng Ro

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Anguksa

Anguk-sa is a Korean Buddhist temple situated in Pyongsong, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chongnyon Hotel

The Chongnyon Hotel is a Class 'A' hotel located in P'yongyang, the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Party Founding Museum

The Party Founding Museum is a museum located in Pyongyang, North

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Royal Heritage Hotel -CHOSUN WANG GA

ආරම්භ කරමින් $146

Helgihouse - 4

ආරම්භ කරමින් $0

Helgihouse - 1

ආරම්භ කරමින් $0

Helgihouse - 3

ආරම්භ කරමින් $0

Helgihouse - 2

ආරම්භ කරමින් $0

Attihouse Pension

ආරම්භ කරමින් $125