රට

Norway

සිතියම පුළුල් කරන්න

Norway හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trolltunga

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Geirangerfjord

The Geiranger fjord (Geirangerfjorden) is a fjord in the Sunnmøre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Preikestolen

Preikestolen or Prekestolen, also known by the English translations of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fredriksten

Fredriksten is a fortress in the city of Halden in Norway.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fløyen

Fløyen or Fløyfjellet (originally written Fløien) is the most vi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oslo Opera House

The Oslo Opera House (in Norwegian, Operahuset) is the seat of The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sognsvann

Sognsvann (or Sognsvannet) is a 3.3km circumference lake just north of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kjerag

Kjerag or Kiragg is a Norwegian mountain, located in Lysefjorden, in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Låtefossen

Låtefossen or Låtefoss is a waterfall located in the municipality of O

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hardangervidda

The Hardangervidda is a mountain plateau ('vidda' in Norwegian) in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vøringfossen

Vøringfossen is one of the most visited waterfalls in Norway. The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Astrup Fearnley Museum of Modern Art

The Astrup Fearnley Museum of Modern Art is a privately owned

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Norwegian Museum of Cultural History

Norsk Folkemuseum, the Norwegian Museum of Cultural History at Bygdøy

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trollstigen

Trollstigen (English: Troll's Path) is a mountain road in Rauma,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nationaltheatret

Nationaltheatret ('The National Theatre') is one of Norway's largest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Det Norske Teatret

Det Norske Teatret is a theatre in Oslo. The theatre was founded in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lindesnes fyrstasjon

Lindesnes fyr is a coastal lighthouse on the southernmost tip of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Best Western Plus City Hotel

ආරම්භ කරමින් $288

Scandic Oslo City

ආරම්භ කරමින් $318

Comfort Hotel Karl Johan

ආරම්භ කරමින් $223

Thon Hotel Astoria

ආරම්භ කරමින් $177

Clarion Hotel Royal Christiania

ආරම්භ කරමින් $110

Comfort Hotel Xpress Central Station

ආරම්භ කරමින් $212