රට

Oman

moyad, Eugene Krokhalev සහ 12 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Oman හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sultan Qaboos Grand Mosque

The Sultan Qaboos Grand Mosque is the main Mosque in the Sultanate of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bahla Fort

Bahla Fort (Arabic: قلعة بهلاء‎; transliterated: Qal'at Bahla') is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nakhal Fort

Nakhal Fort is a large fort in the Middle East in the Al Batinah

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nakhal Waterfall

Nakhal Waterfall යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Waterf

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Frankincense Trail

The Frankincense Trail is a site in Oman on the Incense Road. The site

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Levatio Hotel

ආරම්භ කරමින් $74

Bowshar International Hotel

ආරම්භ කරමින් $48

Gulf Hotel Apartments

ආරම්භ කරමින් $52

Dar Al Deyafa Hotel Apartments

ආරම්භ කරමින් $55

Somerset Panorama Muscat

ආරම්භ කරමින් $111

Muscat Oasis Residences

ආරම්භ කරමින් $91