රට

Pakistan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Pakistan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kunri

Kunri

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ranikot Fort

Ranikot Fort (سنڌي. رني ڪوٽ, اردو. Шаблон:Nastal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Minar-e-Pakistan

Minar-e-Pakistan is a tall minaret in Iqbal Park Lahore, built in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pakistan Monument

The Pakistan Monument in Islamabad, Pakistan, is a national monument

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Swat, Pakistan

Swat (Pakhto: سوات) is a valley and an administrative district in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lok Virsa Museum

Lok Virsa Museum (Urdu: لوک ورثہ متحف ) is situated in Islamabad,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Daman-e-Koh

Daman-e-Koh is a popular viewing point in Islamabad. Its name is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rohtas Fort

Rohtas Fort (Urdu: قلعہ روہتاس Qila Rohtas) is a garrison fort buil

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lahore Fort

The Lahore Fort, locally referred to as Shahi Qila (Urdu: شاهی قلع

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jamrud Fort

Located at the entrance to the Khyber Pass, Jamrud Fort was built by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mohatta Palace

Mohatta Palace is located in Karachi, Sindh, Pakistan. It was built by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mazar-e-Quaid

Mazar-e-Quaid (اردو. Шаблон:Nastaliq), also known as the Jinnah Ma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shalimar Gardens (Lahore)

The Shalimar Gardens (Urdu: شالیمار باغ), sometimes written Shalamar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Faisal Mosque

The Faisal Mosque in Islamabad is the largest mosque in Pakistan and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baltit Fort

Baltit Fort or Balti Fort is an ancient fort in the Hunza valley in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uchhali Lake

Uchhali is a salt water lake in Soan Sakaser Valley in the southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moti Masjid (Lahore)

Moti Masjid (Urdu موتی مسجد), one of the 'Pearl Mosques', is a 17th ce

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Gofas Lodge

ආරම්භ කරමින් $45

Hillview Hotel Islamabad

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel One Super

ආරම්භ කරමින් $88

Hotel Crown Plaza Islamabad

ආරම්භ කරමින් $86

Hotel One Kohsar

ආරම්භ කරමින් $105

New Cape Grace House

ආරම්භ කරමින් $45