රට

Papua New Guinea

Mandawe Kurianda Ropa, Tee Badana සහ 4 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Papua New Guinea හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Papua New Guinea හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tavurvur

Tavurvur is an active stratovolcano near Rabaul in East New Britain

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kuk Swamp

Kuk Swamp is an archaeological site in New Guinea.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Murray (Papua New Guinea)

Lake Murray is the largest lake in Papua New Guinea. It is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Long Island (Papua New Guinea)

Long Island is a volcanic island north of Papua New Guinea. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Wilhelm

Mount Wilhelm (German: Wilhelmsberg) is the highest mountain in Papua

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Billy Mitchell (volcano)

Billy Mitchell is a volcano in the central part of the island of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Papua Hotel

ආරම්භ කරමින් $191

Ela Beach Hotel

ආරම්භ කරමින් $194

Crowne Plaza Port Moresby

ආරම්භ කරමින් $152

Holiday Inn Express Port Moresby

ආරම්භ කරමින් $170

Holiday Inn & Suites Port Moresby

ආරම්භ කරමින් $155

Whittaker Apartments

ආරම්භ කරමින් $252