රට

Paraguay

Kyash Walf, Christopher Diniz ?? සහ 14 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Paraguay හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ruins of Jesús de Tavarangue

Jesús de Tavarangue was a Jesuit Reduction located in what is now

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Municipal Theatre Ignacio A. Pane

The Municipal Theatre Ignacio A. Pane is a municipal theatre in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jesús and Trinidad Jesuit Ruins

The Jesús and Trinidad Jesuit Ruins are located in Itapúa D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casa de la Independencia Museum

The Casa de la Independencia Museum is a history museum and historic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saltos del Monday

The Municipal Park Monday and its main attraction – approximately 4

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Itaipu Dam

Itaipu (Guarani: Itaipu, Portuguese: Itaipu, Spanish: Itaipú;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio de los López

Palacio de López (Spanish for Palace of the Lopez) is a palace in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo de Arte Sacro (Asunción)

El Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo es

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Santísima Trinidad de Paraná

La Santisima Trinidad de Paraná, or the Holy Trinity of Paraná is t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción

The National Museum of Fine Arts of Asunción (Spanish: Museo Nacional

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yacyretá Dam

The Hydroelectric Power Station Jasyretâ-Apipé (from Guaraní jasy re

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botanical Garden and Zoo of Asunción

The Botanical Garden and Zoo of Asunción (Jardín Botánico y Zo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mary Help of Christians Cathedral, Fuerte Olimpo

The Mary Help of Christians Cathedral (Spanish: Catedral de María

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of the Incarnation, Encarnación

The Cathedral of the Incarnation (Spanish: Catedral de la

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral Basilica of Our Lady of Miracles, Caacupé

The Cathedral Basilica of Our Lady of Miracles (Spanish: Catedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Lawrence Cathedral, San Lorenzo

The Cathedral of St. Lawrence (Spanish: Catedral de San Lorenzo) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Pantheon of the Heroes

The National Pantheon of the Heroes (Spanish: Panteón Nacional de los

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Excelsior

ආරම්භ කරමින් $81

Aspen Hotel & Apart

ආරම්භ කරමින් $49

Asuncion Internacional Hotel & Suites

ආරම්භ කරමින් $68

Excelsior Inn

ආරම්භ කරමින් $65

Hotel Manduvira

ආරම්භ කරමින් $37

Urbanian

ආරම්භ කරමින් $12