රට

Peru

kiaragallardo, Kiara Gallardo සහ 46 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Peru හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Machu Picchu

Machu Picchu (Quechua: Machu Pikchu, 'Old Peak', pronounced ]) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ollantaytambo

Ollantaytambo is a town and an Inca archaeological site in southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vinicunca

Vinicunca, or Winikunka, also called Montaña de Siete Colores,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sacsayhuamán

Sacsayhuamán (also known as Saksaq Waman, Sacsahuaman) is a walled

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Lima

The Basilica Cathedral of Lima is a Roman Catholic cathedral located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moray (Inca ruin)

Moray is a town in Peru approximately 50 km Northwest of Cuzco near

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Templo de la Merced del Cuzco

El Templo de la Merced del Cusco (llamado también Basílica Menor de L

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Punta Sal

Punta Sal is a small beach resort located in the department of Tumbes,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Huacachina

Huacachina (from Quechua wakachina guard, conceal, possibly shortened

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Coricancha

The Coricancha (from the Quechua words Quri Kancha meaning 'Golden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú

The Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú (E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tambomachay

Tampu Mach'ay (Quechua tampu inn, guest house, mach'ay cave, 'guest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chan Chan

The largest Pre-Columbian city in South America, Chan Chan is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chavín de Huantar

Chavín de Huántar is an archaeological site containing ruins and a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Larco Museum

The Larco Museum (Spanish: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Government Palace (Peru)

The Government Palace of Peru, also known as House of Pizarro, was

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paracas Candelabra

The Paracas Candelabra, also called the Candelabra of the Andes, is a

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Holiday Inn Lima Airport

ආරම්භ කරමින් $143

Hotel Maury

ආරම්භ කරමින් $34

Hotel Inka Path

ආරම්භ කරමින් $49

Kamana Hotel

ආරම්භ කරමින් $41

Plaza Mayor Lima

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel Plaza Mayor

ආරම්භ කරමින් $30