රට

Philippines

Prince, Eden Merioles සහ 120 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Philippines හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baclaran Church

The National Shrine of Our Mother of Perpetual Help (Filipino:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manila Cathedral

|geo=

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marcelo Fernan Bridge

Marcelo Fernan Bridge is an extradosed cable-stayed bridge located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parish of the Holy Sacrifice

The Parish of the Holy Sacrifice, also the Church of the Holy

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boracay

Boracay is a small island in the Philippines located approximately

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Baguio Cathedral

Our Lady of Atonement Cathedral, better known as Baguio Cathedral, is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mactan-Mandaue Bridge

Mactan-Mandaue Bridge or popularly called The First Mactan-Mandaue

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taal Volcano

Taal Volcano is a complex volcano on the island of Luzon in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Coron Island

Coron is the third-largest island in the Calamian Islands in northern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Libingan ng mga Bayani

Cemetery of the Heroes (Filipino: Libingan ng mga Bayani) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Enchanted Kingdom

Enchanted Kingdom is a theme park in the Philippines. It is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pagsanjan Falls

Pagsanjan Falls (indigenous name: Magdapio Falls) is one of the most

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
EDSA Shrine

The Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, or more

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banaue Rice Terraces

The Banaue Rice Terraces are 2000-year old terraces that were carved

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Santiago

Fort Santiago (Spanish: Fuerza de Santiago) is a defense fortress

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Malacañang of the North

The Malacañang of the North (Ilokano: Malacañang ti Amianan) and (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Bojeador Lighthouse

Cape Bojeador Lighthouse, also known as Burgos Lighthouse, is a

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
CKRL Staycation at Amaia Skies Avenida near Ubelt

ආරම්භ කරමින් $39

Studio in the Heart of Manila Avenida nr Transport

ආරම්භ කරමින් $0

Studio Condo 4 Lovers, Buddies & Family

ආරම්භ කරමින් $0

EHMS PLACE IN MANILA

ආරම්භ කරමින් $0

Vista Hotel Recto

ආරම්භ කරමින් $27

Lope De Vega Tower Condominium 12

ආරම්භ කරමින් $20