රට

Poland

සිතියම පුළුල් කරන්න

Poland හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Łazienki Palace

The Łazienki Palace (Шаблон:IPA-pl; Baths Palace; polski. Pałac

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ogród Botaniczny BUW

Ogród Botaniczny BUW යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Botanic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Africarium

The Wrocław Africarium (Polish: Afrykarium) is the only themed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wilanów Palace

Wilanów Palace (Polish: Pałac w Wilanowie; Pałac Wilanowski) in Wi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brzeźno Plaża

Brzeźno Plaża යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brzeźno Pier

Brzeźno Pier (Polish: Molo w Brzeżnie) - a pier located in Brzeźno, on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wrocław Zoo

The Wrocław Zoological Garden, known simply as the Wrocław Zoo (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Poznań Fortress

Poznań Fortress, known in German as Festung Posen (Polish: Twierdza

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Dragon

The Wawel Dragon (Polish: Smok Wawelski), also known as the Dragon of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sigismund's Column

Zygmunt's Column or Sigismund's Column (Polish: Kolumna Zygmunta),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Auschwitz-Birkenau State Museum

The Auschwitz-Birkenau State Museum (Polish: Państwowe Muzeum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Contemporary Art in Kraków

The Museum of Contemporary Art in Kraków, short MOCAK, (Polish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Cathedral

The Wawel Cathedral, also known as the Cathedral Basilica of Sts.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Warsaw Uprising Museum

The Warsaw Uprising Museum (named Warsaw Rising Museum, polski. Muzeum

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Польская балтыйская філярмонія

Польская балтыйская філярмонія імя Фрыдэрыка Шапэна — заснаваная

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Silesian Zoological Garden

Silesian Zoological Garden (Polish: Śląski Ogród Zoologiczny) is a zo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Castle

The Gothic Wawel Castle in Cracow in Poland was built at the behest of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
DELUXE WIDOK 24 APARTMENT

ආරම්භ කරමින් $64

Novotel Warszawa Centrum Hotel

ආරම්භ කරමින් $205

Hotel Polonia Palace

ආරම්භ කරමින් $233

Hotel Metropol

ආරම්භ කරමින් $153

P&O Apartments Metro Centrum

ආරම්භ කරමින් $90

Residence St. Andrew's Palace

ආරම්භ කරමින් $139