රට

Portugal

Romao Mirante, BEATRIZ COSTA සහ 262 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Portugal හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Miradouro de Santa Luzia

Miradouro de Santa Luzia යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
山上圣母观景台

山上圣母观景台(Miradouro da Senhora do Monte)位于葡萄牙首都里斯

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rua Augusta Arch

The Rua Augusta Arch is a stone, triumphal arch-like, historical

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen

Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen යනු සංචාර

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jardim do Morro

Jardim do Morro යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Garden

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lighthouse of Cabo de São Vicente

The Lighthouse of Cabo de São Vicente (Portuguese: Farol do Cabo de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Batalha Monastery

Mosteiro Santa Maria da Vitória, more commonly known as the Batalha

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cultural Centre of Belém

The Cultural Centre of Belém (português. Centro Cultural de Belém (C

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sanctuary of Fátima

The Sanctuary of Fátima (Portuguese: Santuário de Fátima), also kn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
聖露西亞聖殿

聖露西亞聖殿(葡萄牙語:-{Santuário de Santa Luzia}-)位於葡萄牙維亞納堡,供奉耶穌聖心

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Praia do Magoito

A Praia do Magoito, também designada por Pedregal é uma água ba

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bom Jesus do Monte

Bom Jesus do Monte is a Portuguese sanctuary in the surroundings of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belém Tower

Belém Tower (in Portuguese Torre de Belém, pron. Шаблон:IPA2) is a fo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alcobaça Monastery

The Alcobaça Monastery (português. Mosteiro de Santa Maria de A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Historic Centre of Guimarães

Historic Centre of Guimarães is an urban space of the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Quinta da Regaleira

Quinta da Regaleira is a quinta located near the historic centre of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santa Maria da Feira Castle

The Santa Maria da Feira Castle is a Portuguese castle in Santa Maria

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Moniz Blue By LU Holidays

ආරම්භ කරමින් $148

Olissippo Castelo

ආරම්භ කරමින් $151

3 beds, sunset view in Lisbon old city centre

ආරම්භ කරමින් $0

Olissippo Castelo

ආරම්භ කරමින් $158

Lisbon Serviced Apartments - Castelo S. Jorge

ආරම්භ කරමින් $158

Dalma Flats

ආරම්භ කරමින් $119