රට

Puerto Rico

Daxx DelGado, Raul සහ 11 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Puerto Rico හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Crash Boat Beach

Crash Boat Beach or Playa Crash Boat is a beach located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Juan National Historic Site

San Juan National Historic Site in San Juan, Puerto Rico, includes

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Yunque National Forest

El Yunque National Forest, formerly known as the Luquillo National

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Fortaleza

La Fortaleza, (The Fortress) is the current official residence of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old San Juan, Puerto Rico

Old San Juan (Spanish: Viejo San Juan) is the oldest settlement within

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Isla de Caja de Muertos, Puerto Rico

Isla de Caja de Muertos (English: Caja de Muertos Island), or Caja de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of San Juan Bautista

The Cathedral of San Juan Bautista is a Roman Catholic cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Boquerón, Puerto Rico

Boquerón is a beach village located in the town of Cabo Rojo, Puerto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Guancha Recreational and Cultural Complex

The La Guancha Recreational and Cultural Complex is a sector located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
La Guancha Recreational and Cultural Complex

The La Guancha Recreational and Cultural Complex is a sector located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bolera Caribe

Bolera Caribe is a bowling center located in barrio Coto Laurel in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Ponce Casino

The Old Ponce Casino (Spanish: Antiguo Casino de Ponce) is a historic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cruceta El Vigía

Cruceta El Vigia (El Vigia Cross) is a 100-foot-tall cross located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arecibo Observatory

The Arecibo Observatory is a radio telescope located close to the city

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque de Bombas

Parque de Bombas (Spanish for Park of Pumps) is a historic firehouse

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Luis Muñoz Rivera Park

The Luis Muñoz Rivera Park (or Parque Luis Muñoz Rivera in Spanish) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Isla de Cabras

Isla de Cabras (Goats Island in English) is an islet located at the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sheraton Old San Juan Hotel

ආරම්භ කරමින් $167

Chateau Cervantes

ආරම්භ කරමින් $98

Fortaleza Suites Old San Juan

ආරම්භ කරමින් $122

CasaBlanca Hotel

ආරම්භ කරමින් $130

Hotel Milano

ආරම්භ කරමින් $86

Da House Hotel

ආරම්භ කරමින් $89