රට

Republic of Nauru

සිතියම පුළුල් කරන්න

Republic of Nauru හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Republic of Nauru හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Buada Lagoon

Buada Lagoon is a landlocked, slightly brackish, freshwater lake on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nauru International Airport

Nauru International Airport (IATA: INU, ICAO: ANYN) (Nauruan:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moqua Caves

The Moqua Caves are a geological feature in the Pacific island nation

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Coral Sea Resort & Casino

ආරම්භ කරමින් $192

Heritage Park Hotel Honaria

ආරම්භ කරමින් $230

Pacific Casino Hotel

ආරම්භ කරමින් $112

Ropiko Beach Resort

ආරම්භ කරමින් $0

Port Olry Beach Bungalow

ආරම්භ කරමින් $75

Reef Resort

ආරම්භ කරමින් $97