රට

Republic of Venezuela

MAria Elvira, Jim Danelli සහ 8 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Republic of Venezuela හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Republic of Venezuela හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Llovizna Falls

Llovizna falls is a waterfall on the Caroní River, close to its

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teresa Carreño Cultural Complex

The Teresa Carreño Cultural Complex (Complejo Cultural Teresa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Carlos de Borromeo Fortress

San Carlos de Borromeo Fortress (español. Castillo San Carlos de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University City of Caracas

The University City of Caracas (español. Ciudad Universitaria de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monumento a la Virgen de la Paz

La Statue de la Vierge de la Paix ou Monument de la Vierge de la Paix

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacio Federal Legislativo

The Palacio Federal Legislativo (English. 'Federal Legislative

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salto Roraima

Salto Roraima o Cascadas de Roraima es el nombre que recibe una serie

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Theatre of Venezuela

The Teatro Nacional de Venezuela is a building (opened 1905) and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Solano castle

Solano castle (Puerto Cabello Fortification) is a colonial castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Miraflores Palace

The Palacio de Miraflores (Spanish for 'Miraflores Palace') is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
John the Baptist Monument

The John the Baptist Monument is a 19.8-meter (62.3 ft) concrete

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Los Roques archipelago

The Los Roques islands are a federal dependency of Venezuela,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museo Aeronáutico de Maracay

Venezuelan Air Force´s Museo Aeronáutico de Maracay (Aeronautics M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Canaima National Park

Canaima National Park (Spanish: Parque Nacional Canaima) is a 30,000

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Caracas Athenaeum

The Caracas Athenaeum (known in Spanish as the Ateneo de Caracas) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza de toros Monumental de Valencia

Plaza de toros Monumental de Valencia is a bull ring in Valencia,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Valencia

Lake Valencia (español. 'Lago de Valencia') is the third largest lake

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Gran Melia Caracas Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

JW Marriott Hotel Caracas

ආරම්භ කරමින් $119

Lidotel Hotel Centro Lido

ආරම්භ කරමින් $125

Hotel Lincoln Suites

ආරම්භ කරමින් $0

EMBASSY SUITES

ආරම්භ කරමින් $119

Paseo Las Mercedes

ආරම්භ කරමින් $158