රට

Romania

Magda Gruia, Paco Ramos සහ 200 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Romania හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alba Carolina Citadel

The Alba Carolina Citadel (Romanian: Cetatea Alba Carolina) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Historic Centre of Sighișoara

The Historic Centre of Sighișoara (Sighișoara Citadel) is the old h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bâlea Lake

Bâlea Lake (română. Lacul Bâlea or Bâlea Lac, Шабл

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery (Romanian: Mănăstirea Stavropoleos), also k

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Culture (Iaşi)

The Palace of Culture (Romanian: Palatul Culturii) is an edifice

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peleș Castle

Peleș Castle (română. Castelul Peleș Шаблон:IPA-ro) is a Neo-Renai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mogoşoaia Palace

Mogoşoaia Palace is situated about 10 kilometres from Bucharest,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cluj-Napoca Botanical Garden

The Cluj-Napoca Botanical Garden, officially Alexandru Borza

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Salina Turda

Salina Turda is a salt mine situated in Turda, Transylvania, Romania.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Corvin Castle

The Hunyad Castle (Romanian: Castelul Huniazilor or Castelul

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Heroes' Cross on Caraiman Peak

The Heroes' Cross is a monument built between 1926 and 1928 on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bonţida Bánffy Castle

Bánffy Castle (or Bonţida Bánffy Castle) is an architectonic Ba

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bulandra Theatre

The Bulandra Theatre (Romanian: Teatrul Bulandra) in Bucharest,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neamţ Citadel

Neamţ Citadel (Romanian: Cetatea Neamţ or Cetatea Neamţului) is a me

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortress of Deva

The Fortress of Deva, in Romanian: Cetatea Devei, is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Horea, Cloșca és Crișan obeliszkje

Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia este situat pe st

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Decebalus

The Statue of Dacian king Decebalus is a 40-meter high statue that is

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $124

Old Town Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $115

Residenza di Carbasinni

ආරම්භ කරමින් $76

Grand Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

LuxApartments Old City C

ආරම්භ කරමින් $0

LuxApartments Old City A

ආරම්භ කරමින් $0