රට

Rwandese Republic

Karege, Emmanuel Ndatimana සහ 3 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Rwandese Republic හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Rwandese Republic හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ethnographic Museum (Rwanda)

The Ethnographic Museum (Kinyarwanda. Inzu ndangamurage), formerly the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sainte-Famille Church

Sainte-Famille Church (Holy Family Church) is a Catholic church in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rwesero Art Museum

Rwesero Art Museum is a museum in Nyanza, Rwanda. It is under the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Volcanoes National Park

Volcanoes National Park (French: Parc National des Volcans) lies in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Kigali Marriot Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Kigali Marriott Hotel

ආරම්භ කරමින් $366

Hotel des Mille Collines

ආරම්භ කරමින් $205

La Posh Hotel

ආරම්භ කරමින් $77

Gloria Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Ubumwe Grande Hotel

ආරම්භ කරමින් $170